Kerem Yıldırım

Mü'min kimdir? (2)

Kerem Yıldırım

Mü'mini tanımak için şu beş özelliği bilmek ve tanımak lazım:

1- Mü'minin gayesi, 

2- Mü'minin yolu, 

3- Mü'minin lideri, 

4- Mü'minin özellikleri, 

5- Mü'minin görevleri.

Geçen haftaki yazımızda müminde bulunması gereken 5 hasletten ilk ikisini açıklamıştık.

Bugünkü yazımızda da 3. 4. ve 5. hasletleri açıklamaya çalışalım.

3- Mü'minin lideri kimdir?

İslam'da müminin takip edeceği iki tür lideri vardır:

a- Mutlak lider- Peygamberler.

b- Mukayyed lider- Alim ve amirler.

Peygamberlerin liderliği tartışılmaz. Çünkü onlar vahiy ile desteklenen, masumiyete sahip seçilmiş insanlardır.

Peygamberler masum oldukları ve vahiy ile uyarıldıkları, Allah tarafından terbiye edildikleri için mutlak liderlerdir. 

Hz Muhammed (sav) ise, hem en son gönderilen peygamber, hemde cihanşümul bir liderdir.

Necip Fazıl Kısakürek merhumun dediği gibi:

"Müjdecim, kurtarıcım, Efendim, Peygamberim 
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim."

Mukayyed liderler olan alimler ve amirler ise, Peygamberlere ve dolayısıyla son Peygamber Hz Muhammed (sav)'e tâbi oldukları müddetçe lider olmaya devam ederler.

4-Mü'minin Özellikleri:

a- Teslimiyet; Yüce Rabbimiz Hucurat suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor: "İman edenler ancak Allah'a, peygamberlerine inanan, sonra şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir.  İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir."

Resûl-ü Ekrem (sav) de samimiyet ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

"İşin başı İslam (teslim olmak) dır. Diğeri namaz, zirvesi cihaddır.  Sizden kim arzusunu, getirdiğime (vahye) tabii kılmazsa kamil mü'min olamaz."

Allah’ın Resûlü bize iki şey getirmiştir; Usul (İman), Furû (İbadet).

Allah'ın hükümlerine teslimiyet mü'minin en önemli ve birinci özelliğidir.

Allah'a emanet ederek müslüman olan (teslimiyet gösteren) kişi, imanının tezahürü olarak ibadetlerini şuurlu bir şekilde yapmakla mükellef kırılmıştır.

Nitekim bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Mevlâmız şöyle buyurur: 

"Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çeliştikleri konularda seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü İçlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe (teslimiyet göstermedikçe) İnanmış olmazlar." (Nisa/65)

b- Takva: Kişinin şirkten uzaklaşması, mü'min olmasıdır.

Günahlardan ve şüphelerden uzaklaşması mü'min muttaki yapar.

Gafletten uzaklaşması Allah ile olan dostluğunu güçlendirir.

Al-ii İmran suresi 102. âyet de: "Ey iman edenler, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakınınız (takva sahibi olunuz) ve ancak müslümanlar olarak can veriniz."  buyurularak muttaki olmanın önemine dikkat çekilmiştir.

c- İhlas; kalbi ve davranışları sadece Allah'a yöneltip başka maksatlardan temiz kılmak, yaptığını da terk ettiğini de Allah için yapmaktır.

İhlasın yararları şunlardır; Şeytanın aldatmasından korur. Kişinin hem kendine hem de çevresine hakimiyetini sağlar. Mağfirete layık kılar ve ecir kazandırır. Hüsrana düşmekten korur. Tevekkülü güçlendirir. İnsanı sabır ve sebatta kavî yapar.

Kanaat, tevazu, cömertlik,fedakarlık ve haya gibi hasletleri kuvvetlendirir.

5- Mü'minin görevleri;  

Mü'minin görevlerini 4 başlıkta inceleyebiliriz:

a- Cihad; insan ile İslam arasındaki engelleri kaldırmak, Allah'ın kelimesini (ilay'ı kelimetullah) tüm insanlara ulaştırmak için mal ve canla yapılan mücahededir.

b- İbadet ve itaat; Allahu Teala'nın emirlerine uymak, nehiylerinden uzak durmaktır. 

c- Zikir ve fikir; Yaratılış gayesini düşünmek, yaratanı hiçbir şartta unutmamak ve sürekli anmaktır.

d- Uhuvvet (kardeşlik); Allah'a iman eden herkesin kardeş olduğunu, gerçek kardeşliğin ancak imanla mümkün olacağını bilerek yaşamaktır. 

Allah'ın ve Resul'ünün gösterdiği hedefler doğrultusunda bir hayat sürmek Müminin en önemli görevlerinden biridir.

Unutulmasın ki, kim nefsine uyarsa Allah'a muhalif davranır.

Kimde Allah'a ve onun kurallarına uyarsa nefsini kontrol altına alır.

Merhum Necip Fazıl'ın bir mısrası ile yazımızı noktalayalım: 

"Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin
Ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin."

Yazarın Diğer Yazıları