Kerem Yıldırım

Hangi taraftayız?

Kerem Yıldırım

Müslüman için tarafsız olmak mümkün müdür? Elbette hayır. 

İki taraftan birini tercih etmek zorundayız. 

Nedir bu iki taraf; Hak ve batıl. 

Ya Haktan yana olmayı tercih ederek kurtulacağız.  Ya da batıldan yana tercihte bulunarak helak olacağız.

Mü’min tabii ki taraftır. O, hakkın tarafıdır. Kendi aleyhine bile olsa hakkın tarafında olmak, haklıdan yana olmak mecburiyetindedir. 

Nitekim Rabbimiz hangi tarafta olmamız gerektiğini ve kimleri dost edinirsek üstün geleceğimizi ifade ederek şöyle buyurur: 

“Kim Allâh’ı, Peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah’tan yana olanlar üstün gelirler.” (Mâide, 56)

“Allâh’a ve âhiret gününe inanan bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabâları olsa bile Allâh’a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah, îmânı bunların kalplerine yazmış, katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnûd olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar, Allah’tan yana olanlardır. İyi bilin ki saâdete erecek olanlar, Allah’tan yana olanlardır.” (Mücâdele, 22)

“Doğrusu, insanlar arasında Allâh’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitâbı sana hak olarak indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.” (Nisâ, 105)

“Şeytan onların başlarına dikilip Allâh’ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytânın taraftarlarıdır. İyi bilin; şeytânın taraftarları elbette hüsrandadırlar.” Mücâdele, 19. 

“Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman edinin; o, kendi taraftarlarını, çılgın alevli cehennem yârânı olmaya çağırır.” (Fâtır, 6)

Haktan ve haklıdan yana olmak bu dünyada insana bâzı şeyleri kaybettirebilir, ama sonunda kazanan, Hak’tan taraf olandır.

Rabbimiz bizleri Haktan taraf olmamız konusunda ikaz ederek şöyle buyurmaktadır;

“Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabânız aleyhinde de olsa Allah için şâhitlik eden kimseler olun.” (Nisâ, 135)

Kur’ân mü’minleri tanıtırken “onlar Allah taraftarları’dır” der. Ötekileri ise şeytânın taraftarı olarak tanımlar. Buna göre insan için iki yol vardır. Ya hakkın ve haklının tarafı olacak, ya da diğer tarafta, batılın (şeytanın) tarafında kalacak.

Hak, Allah Teâlâ’nın isimlerinden birisidir. Doğru, mutlak gerçek, tartışmasız hakikat mânâlarına gelir.

Râgıb el-İsfahânî,  âyetlerden örnekler vererek Hakkın başlıca dört anlama geldiğini belirtir;

1-Bir şeyi hikmetin gereğine uygun olarak icat eden; bundan dolayı hak Allah’ın bir ismi veya sıfatı sayılmıştır.

2-Hikmetin gereğine uygun olarak yapılan iş; Allah’ın bütün fiilleri bu anlamda haktır.

3-Bir şeye aslına uygun ve doğru olarak inanma, bu şekilde kazanılmış inanç, bilgi.

4-Gerektiği şekilde, gerekli ölçüde ve gereken zamanda meydana gelen iş. (El-Müfredât,)

“Hak’kın tam karşıtı ‘batıl’dır. Batıl hakka göre temelsiz, boş, gerçek olmayan, uymayan ve geçersizdir. Hakk, suyun kendisi, batıl ise onun üzerinde biriken köpüktür. Köpük kaybolur gider, su kalır.” (Ra’d  17)

“Hak, her zaman kalıcıdır, yerindedir, uygundur, üstündür. Hakk gelince zaten batıl yok olup gider. Batıl hakk’ın karşısında tutunamaz. Zaten yok olmak (tıpkı köpük gibi) onun doğasında vardır. Çünkü onun bir gerçekliği ve geçerliliği yoktur.” (İsra 81)

“Ama eğer hakikat (hak) onların keyiflerine uysaydı, gökler, yer ve içindekiler mahvolur giderdi. Aksine, Biz onlara kendi (insanlık) şeref ve onurlarını hatırlattık, fakat onlar kendi şereflerini hatırlatmaktan yüz çevirdiler.” (Mü’minûn  71)

“Batıl, hakk’ın yerine geçmeye çalışırsa, ya da hakk’a engel olmaya çalışırsa Hakk olan Allah (cc) hakk’ı batılın tepesine indirir ve onu darmadağın eder." (Enbiya 21/18)

“Allah (cc) kendi kelimeleriyle batılı ortadan kaldırıp yok eder ve hakk’ı pekiştirir. O, suçlular ve müşrikler istemese de Hakk’ı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak ister.” (Enfal  8)

Her müslüman Rabbimizin gösterdiği ilkeler çerçevesinde, her hal ve şartta Hakkın yanında olmakla mükelleftir.

Sadece haktan yana olmak yetmez aynı zamanda batılında şiddetle karşısında durmalıdır. 

Unutmayalım ki tarafsız olduğunu söyleyenler batılı desteklemiş olurlar.

........................................

Bir yanda batıl var, diğer yanda Hak,
Hangi taraftasın sen, bir ona bak. 
Sağ tarafta tevhid, sol yanda nifak, 
Hangi taraftasın sen, bir ona bak.

Yazarın Diğer Yazıları