Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Malatya'nın 5 ilçesindeki 40 arsayı 10 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla satışa çıkaracak. 

Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Battalgazi, Kale, Yazıhan, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan 40 arsayı ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İl Müdürlüğü sayfasında yer alan bilgilere göre, 12,25 ve 26 Haziran 2024 tarihlerinde farklı saatlerde ihaleye çıkılacak. Malatya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında ve Doğanşehir Hükümet binasında   düzenlenecek olan satışlar açık ihale usulü yapılacak. Ödemelerin yüzde 25’ı peşin geri kalanı 24 ay eşit taksitlere bölünecek.  İhale "açık artırmalı satış yöntemi" ile satış ihalesi gerçekleştirilecektir. Satışlar, vadeli, KDV’den muaf, açık arttırma ile satılacak. 

İşte detaylar;

Doğanşehir taşınmaz listesi:

Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..
1-Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Karşıyaka Mh. Atatürk Cd. Doğanşehir/MALATYA Adresinde bulunanGeçici Hükümet Konağı Binası(Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu binası)2. Katında yer alan Milli Emlak Şefliği odasında ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.  

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesini (Banka hesabına yatırılmış ise İlgili Muhasebe biriminden alınacak imzalı-onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ibrazı) en geç ihale saatine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli nakit olarak Doğanşehir Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir. 

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) veya tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 

d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte istenilen belgelerin verilmesi zorunludur.(Ortak Girişim Belgesinde oran ve vekaletdurumda belirtilecektir.)

e) Postayla yapılacak müracaatlarda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Doğanşehir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

5-Kanunun 6, 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar.

6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan(döner sermaye bedeli hariç) muaftır. 

7- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunu 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

8-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.

Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Kale arsa satışı

Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..Malatya bu fiyata yok! Ev kirası fiyatına arsa satılıyor..

Detaylar için tıkllayınız.