SMMM Akif Beytur

İşveren / Mükelleflerin (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Yerine Getirmekle Yükümlülü Olduğu Yasal Ödevler... (4)

SMMM Akif Beytur

1) 21/8/2013 tarihine kadar idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,               

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilmek üzere belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,

h) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,

ı)  4046 sayılı Kanunun 21'nci maddesine istinaden iş kaybı tazminatı ödenen sigortalı personel ile 4447 sayılı Kanunun ek 5'inci maddesi kapsamında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenenlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin ödemenin yapıldığı tarihi, takip eden ayın 23’üne kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıları çalıştıran işverenler sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini en geç ertesi ayın 26'ıncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine vereceklerdir.

Örnek: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü kapsamında olan bir işyerinde 1/02/2020 ila 29/02/2020 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2020/Şubat ayına ait beyanname en geç 26/03/2020  tarihine kadar gönderilecektir.

-Sigorta Primlerinin Ödenmesi Yükümlülüğü

Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç resmi tatilin sona erdiği günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Sigorta primleri, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden; 

a) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar,

b) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar, işverenlerce Kuruma ödenir.

Örnek: Özel nitelikteki (A) Limited Şirketi, 2020/Ocak ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 29/2/2020 tarihinin Cumartesine, 1/3/2020 tarihinin de Pazar gününe rastlaması nedeniyle 2/3/2020 Pazartesi günü ödeyecektir. Aynı şirket 2020/Şubat ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 31/3/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

Örnek: Resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 15/10/2019- 14/11/2019 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 14/12/2019 tarihinin Cumartesine,15/12/2019 tarihinin de Pazar gününe  rastlaması nedeniyle 16/12/2019 günü ödeyecektir. 15/12/2019-14/1/2020 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini ise en geç 14/2/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

-İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazına İlişkin İşveren Yükümlülüğü                     

İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerinin Saklanması

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak zorundadırlar.

İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerini İstenilmesi Halinde İbrazı 

İşverenler ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadırlar.

Böylece: İşveren/mükelleflerin, SGK’a karşı yerine getirmesi zorunlu, “Yasal ödev ve yükümlülükler” konulu yazımızı tamamlamış bulunuyoruz.
 

Yorumlar 1
Kemal şatır 11 Ocak 2021 21:14

Emeğinize sağlık Akif bey bizleri uyardığınız için teşekkür ederiz çok faydalı olacaktır

Yazarın Diğer Yazıları