SMMM Akif Beytur

İşveren / Mükelleflerin (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Yasal Ödevler... (2)

SMMM Akif Beytur

- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için  Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.                                            .     

-İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi

Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilmesi

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi gerekmektedir.

İşyerinin devri halinde işyeri bildirgesi verilmesi

 İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir.

-İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verilmesi

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İşyeri Bildirgesi Düzenlenmesinin İstisnaları

Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden,

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden,

Otomatik işyeri tescili yapılmakta olup söz konusu durumlarda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

-İş Kazasına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü olmaktadır.

-Meslek Hastalığına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilecektir.

-Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişinde Bulunma Yükümlülüğü

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının; İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,

c) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği//istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin, işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Not: Yazımızın devamı (3) Nolu yazı içeriğinde yayınlanacaktır.
 

Yorumlar 2
İSMAİL U 17 Aralık 2020 13:04

Akif Bey aydınlatmanız için teşekkür ederiz. Yazılarınızı takip ediyorum. Akif Bey birden fazla yerde sigortalı görünme durumunda sigorta gün sayısı nasıl hesaplanır bu konuda da bir yazı yayınlarmısınız. Saygılarımla

ÖMER ALİ ŞATIR 17 Aralık 2020 12:11

Sayın BEYTUR'un yazısını nefes nefese okudum oldukça sade bil dille kaleme alınmış son derece mükemmel bir hukuki bilgilendirmeyi içermektedir. Bu nedenle Gazetenizi ve Yazarı canı gönülden kutlar başarılarının devamını dilerim.

Yazarın Diğer Yazıları