Taşınmaz mal kiralama ilanı

Yetki ve sorumluluğu Malatya Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan taşınmazlar açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1. Yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan, Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Battalgazi İlçesi, Boran Mahallesi Kırkgöz Sahil Parkı Projesi içerisinde park alanında bulunan “Büfe İşletmesi” ve “Fırın İşletmesi”nin Uçbağlar Mahallesi Okul Sokakta bulunan Gül Kafe İşletmesinin kiralama ihalesi, Battalgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesi Derme Deresi Projesi içerisinde park alanında bulunan 2 adet Kafe ( Doğu ve Batı ) İşletmesinin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, aşağıda tablo halinde belirtilen gün ve saatlerde, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.

3. Kiraya verilecek taşınmazların yeri, konumu, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri her bir şartname için 1.500,00 TL. (BinBeşyüz lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5. İsteklilerde aranan şartlar;

Gerçek Kişiler İçin:

a)- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı sureti

b)- Kanuni ikametgâh adresi ve telefon bilgisi

c)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

e)- İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname

f) İhaleye katılacak olan isteklinin en az %50 (Yüzde Elli) Kamu ortaklığının bulunması gerekmekte olup, belgelerini ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Tüzel Kişiler İçin:

a)- Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b)- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış olan Vergi Kayıt Belgesi (Vergi Levhası)

c)- Ticaret Sicil Gazetesi

d)- Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri

e)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

f)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

g)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler.

h) İhaleye katılacak olan isteklinin en az %50 (Yüzde Elli) Kamu ortaklığının bulunması gerekmekte olup, belgelerini ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

6. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz kiralama bedeli alıcı tarafından 15 gün içinde ödenecektir.

8. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz kiralama ihalesine ait geçici teminat bedelini, ihale tarihi ve saatinden öncesine kadar Battalgazi Belediyesi veznesine veya banka hesabına yatıracaklardır.

9. Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL/YIL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 BORAN - - Büfe 50.000,00 + K.D.V. 1.500,00 TL 11.06.2024 Saat: 09:30
2 BORAN - - Fırın 36.000,00 + K.D.V. 1.080,00TL 11.06.2024 Saat: 10:00
3 SELÇUKLU - - Doğu Kafe 200.000,00 + K.D.V. 6.000,00 TL 11.06.2024 Saat: 10:30
4 SELÇUKLU - - Batı Kafe 200.000,00 + K.D.V. 6.000,00 11.06.2024 Saat: 11:00
5 UÇBAĞLAR - - Gül Kafe 40.000,00+ K.D.V 1.200,00 11.06.2024 Saat: 11:30

 İlan olunur.

  • Basın No: ILN02040178
Metni Kaydır