Şube müdürlerine kısıtlama! İzinsiz kullanılmayacak!

Yeşilyurt Belediyesi, şube müdürlerine makam ve hizmet araçlarını sadece saat 08.00 ile 17.00 arasında mesai içinde ve mesai dışında acil ihtiyaç durumlarında izin alınması şartıyla kullanılmasını zorunlu kıldı. Şube müdürleri makam araçlarını kesinlikle evlerine götürmeyecek, hafta sonlarında ve şahsi işyerinde kullanmayacak. Belediyede makama özel araç uygulamasına da son verildi, ihtiyaç olduğunda talep edilecek ve araç sistem üzerinden takip edilecek. 

Şube müdürlerine kısıtlama! İzinsiz kullanılmayacak!

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, tasarrufta tedbirleri kapsamında belediye bünyesindeki makam araçlarının kullanılması konusunda sert tedbirler alarak, belediyede görev yapan 20 şube müdürü için makam araçlarının mesai saatleri içinde ve sadece belediyenin kamu hizmetlerinde kullanılması talimatını verdi.

Geçit imzası ile yayımlanan “araç kullanımı talimatnamesi” kamuda tasarruf tedbir uygulamalarına göre hazırlandı. 

“Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir.” ifadesinin yer aldığı talimatnamede “Hizmet aracı verilen birimler, yakıt sarfiyatından tasarruf etme adına bu araçları ancak mesai (08.00-17.00) saatleri içerisinde belediyenin iş ve işlemleri için verilen görevlerde kullanacaktır. Lüzum ifa eden resmi görevlerde araç onayı ve taşıt görev emri ile araçlar kullanılacaktır. Mesai dışında, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde araçlar şahsi özel işlerde kullanılmayacaktır. Belediyemizin Belirtmiş olduğu park sahasına park edilecektir. Mesai Dışında Kullanıldığı taktirde meydana gelebilecek olumsuzluklarda ilgili birim amiri ve birim müdürü sorumlu tutulacaktır.” denildi.

Yeşilyurt'ta Şube Müdürleri Evlerine Makam Arabası ile Gidemeyecek!

Yeşilyurt Belediyesinde mesai saatleri içerisinde kesinlikle makama özel araç olmayacağı da belirtilen talimatnamede “Müdürler ve araç tahsis edilenler araçlarını, mesai (08.00-17.00) saatleri içerisinde öncelikle kendi birim müdürlükleri ihtiyaçları için kullandıracaklardır. Birim Müdürlükleri kendi ihtiyaçları için ayrıca araç talep ettiklerinde Tesisler Ulaştırma Birimi Şefliğine bildirecekler burada araç takip sisteminde kontrol edildikten sonra ilgili birim müdürlüğüne ayrıca araç görevlendirilmesi yapılacaktır.” denildi. 

Belediyenin programlarında veya belediye birimlerinin iştirak etmesi gereken Belediye dışı toplantılara, mümkün olduğunca az araçla veya toplu taşıma araçları ile toplantılara katılım sağlanacağı da kaydedildi.

Yeşilyurt Belediyesinin araç kullanımı talimatnamesinin diğer şartları şu şekildi:

- İl dışı görevlendirmelerde aracın bağlı olduğu birimin Başkan Yardımcısı tarafından görevlendirme yapılacak ve bu araç görevlendirmeleri Tesisler Müdürlüğü ulaşım hizmetleri birimine bilgi verilecektir. Sürücüler işlerin görülmesi için kendilerine verilen araçları önceden izin almaksızın, Başkan Yardımcısının izni olmaksızın İl sınırları dışına çıkaramayacaktır.

- Taşıt ve iş makineleri tahsisleri ve kullanımı, ilgili birim müdürlüğünce hassasiyetle izlenecek ve aksine hareket edenler hakkında, 237 sayılı Kanunun 16'ncı maddesine (Madde 16:Bu Kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir. Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz göre işlem yapılacaktır.) göre işlem yapılacaktır.

Yeşilyurt'ta Şube Müdürleri Evlerine Makam Arabası ile Gidemeyecek!

- Taşıt görev emri düzenlenmeden ve İlgili Birim Müdürü tarafından imzalanmadan yapılan araç kullanımları ile görev emrinde belirtilen görev güzergâhının dışına çıkanlar, görevi kötüye kullandığı tespit edilenler ve ettirenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Masrafları ve belediyemizin uğradığı zarar ve 3. Şahıslara karşı oluşacak tazminatlar sorumlulardan tahsil edilecektir.

- Aracın görevlendirildiği Müdürlükler bünyesindeki araçların değişimi vb. durumlarda yazı ile Tesisler Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

- Tüm hizmet araçlarımızın Tesisler Müdürlüğü tarafından ve ilgili müdürlükler tarafından da kendi birimindeki hizmet araçlarının GPRS Araç Takip Sistemi ile takibinin yapıldığı, anormal kullanım tespit edildiği taktirde ilgili birim müdürlüklerine kullanım sorgusu yapılacağı araç kullanıcılarına hatırlatılacaktır. Bu sebeple araç kullanıcıları bağlı olduğu müdürün, amirin izni olmadan görev mahalli dışına kesinlikle çıkmayacak. Aksı durumlarda sorumluluk ilgili müdürlüğe ve araç kullanıcılarına ait olacaktır.

- Aracın sürücüde kaldığı zamanlarda veya mesai saatleri içerisinde (mesai içinde veya dışında) doğacak hasarlardan dolayı mesuliyet sürücüye ait olacaktır. Kullanıcı kusuru ile meydana gelen arızalarda uzman ustalar ve yetkin servislerin hasar tespit tutanaklarında veya yaşanabilecek trafik kazalarında, yetkin trafik kaza tutanağı ve yetkin servis tutanakları da dikkate alınarak kullanıcıya sorumluluğu nispetinde kusuru oranınca yansıtılacağı ilgili Müdürlük tarafından araç kullanıcılarına tebliğ edilecektir.

- Tüm hizmet araçlarında meydana gelen arıza ve kaza durumlarında özellikle Tesisler Müdürlüğüne ve gerekirse Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilerek işlem başlatılması zorunluluğu hakkında tüm kullanıcılarına ilgili Müdürlüklerce tebliğ edilecek. Aracın sürücüde kaldığı süre içerisinde meydana gelebilecek Kazalar halinde, sürücü aracın yerini değiştirmeden Tesisler Müdürlüğüne başvurarak kaza hakkında bilgi verilecek ve kaza ile ilgili kanuni tutanak doldurulacaktır.

- Aracın sürücüde kaldığı zaman zarfında çalınması durumunda, polis zaptının ve sigorta uzmanının aracın çalınma süreciyle ilgili vereceği raporda tazmine konu ihmaller sürücünün mesuliyetindedir.

- Aracın sürücüde kaldığı süre içinde (ileride çıkacak olsa dahi) oluşacak ve tazminata konu sonuçlar ile karayolları trafik kanunlarına konu cezai işlemler sonucu tahakkuk edecek bedellerden sürücüler kusuru oranında sorumlu olacaktır.

- Kullanıcıdan kaynaklı kaza ve hasarlarda sigorta kapsamına girmeyen tüm hasar ve tazminat bedelleri ile araç değer kaybı giderleri sürücülere aittir.

Yeşilyurt'ta Şube Müdürleri Evlerine Makam Arabası ile Gidemeyecek!

- Sürücü kendinden kaynaklı üçüncü şahıslara zarar veren kaza sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mali mesuliyet sigortası dâhilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üzerindeki hukuki sorumluluk yine sürücüye aittir.

- Araç sürücüleri diyaloglarında nezaket kurallarına azami özen gösterecek, kendilerine idare tarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dahilinde olmayan konularda gereksiz açıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya girmeyeceklerdir.

- Taşıt ve iş makinesi kullanma yetkisi verilen şoför veya operatör, görev tanımı dışında, yazılı bir emir ve talimat bulunmadıkça, taşıt veya iş makinelerine herhangi bir kişi veya yük almayacaktır.”