Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yerinde dönüşüm resmen başladı.

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da, depremzede vatandaşların uzun süredir beklediği haber Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geldi. Mecliste alınan karara göre, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yerin dönüşüm resmen başladı.

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında Büyükşehir Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları dahilinde yerinde dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi adına 7452 sayılı Kanun kapsamında yerinde dönüşümde yapılan başvurularda; uyulması gereken kurallar ile ilgili 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşların önünde engel kalmadı.

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

Yerinde dönüşümle ilgili madde içeriği ise şu şekilde:

“Battalgazi Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 59 sayılı kararında alınan;

1-18 Madde Uygulaması sonrası, yeni yapılacak yapı için emsal hesabında, ilgililerce önceden yapılan kamu ortaklık payı hibeleri ve yıkılan yapı yoğunluğunun mücbir hal kapsamında, mevcut yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla bir kereye mahsus tekrar kullandırılması ve yeni durumda ifraz işlemlerinin ilgililerin arsa payı oranı üzerinden yapılması, ifraz yapılması mümkün olmayan yapı ruhsatı başvurularında da emsal hesabının arsa payı üzerinden değerlendirilecektir. (Mahkeme kararı ile yapı ruhsatı iptal edilen yapılar hariç)

2-Bina yüksekliği 22.50m ve daha az yüksekliğe sahip olan, yapı kullanma izin belgesi almış ve birden fazla yapı bulunan parsellerde, ilgililerce ifraz edilmesi mümkün olmayan yapı ruhsat başvurularında, idarece, yapılara ait deprem öncesi vaziyet planına uygun olarak ve eski yapı kütlesinin dışına çıkmamış olmak kaydı ile yapılan başvurularda sadece başvuruya konu yapı maliklerinin muvafakati ile işlem tesis edilecektir.

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

3-Daha önce ek meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda ek kat alan yapılarda; yıkılan yapı için, idare tarafından deprem öncesinde tanzim edilen yapı ruhsatının eki mimari projelerde verilmiş toplam inşaat hakkının, müktesep hakkı olduğu, kırmızı kot altında kalan inşaat hakkı hariç olmak üzere, zemin üstü (zemin dahil) tüm yapı emsal alanının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-201 8) ile Belediyemizce alınan ilave kararlara uygun statik tasarımlarının yapılmış olması halinde mücbir hal kapsamında tekrar kullandırılacaktır. Bu durumda meri imar planı kapsamında, yapı yoğunluğunu kullanamayan taşınmazlarda; Bina Yüksekliği en çok 22,50 metreyi geçmemek şartıyla, Taban alanı, çekme mesafeleri belirlendikten sonra, bitişik nizamlar hariç, parseldeki mevcut ruhsatlı yapının, yapı ruhsatı ve eki mimari projesi üzerinden, yürürlükteki İmar yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanı ve hiçbir şekilde parsel alanının %60'nı aşmamak koşuluyla ilave bir kat yapılabilir.(Emsal hesabı yürürlükteki yönetmeliğe göre hesaplanacaktır.)

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

4-Ayrık ve Blok nizamlı yapı adalarında, parsel maliklerinin talep etmesi halinde, Taban Alan Katsayısı oranını geçmeyecek şekilde, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen cephe uzunluklarının aşması halinde uygun dilatasyon ile ayrılarak, Mimari estetik komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra bitişik (kütle şeklinde) yapılar yapılabilir.

5-Uygulama İmar Planında, ayrık ve blok nizam olan yerlerde, hâlihazırda bitişik nizam ve ikiz nizam yapılaşmanın oluştuğu durumlarda, Taks/Kaks değerlerine ve imar planında gösterilen esaslara uyulması kaydıyla bahçe mesafeleri mevcut yapılaşmaya göre düzenlenecektir." ifadelerine ilave olarak;

Malatya'da yerinde dönüşüm için düğmeye basıldı!

6-7452 sayılı kanun kapsamında (24 ocak Elazığ Depreminde yıkılan ve 6 şubat Kahramanmaraş depreminde ağır ve orta hasar alan yapılar) yerinde dönüşüm ile yapılacak olan yapılar, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı ilan edilen yapıların bulunduğu parsellerde daha önceden ilgili belediyesince düzenlenen yapı ruhsatında belirtilen TAKS ve toplam inşaat alanını aşmamak üzere; minimum çekme mesafelerine uymak ve hiçbir şekilde TAKS %60'ı geçmemek şartıyla imar durumu ve inşaat ruhsatı düzenlenir." ifadesinin de eklenmesi suretiyle, bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına eklenen plan notları değişikliği komisyonumuzca değiştirilerek onaylanmıştır.”