Kaymakamlıktan Malatya'da 5 bin TL'ye satılık arsa!

Malatya-Hekimhan Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan muhtelif arsalar ihale usulüyle satışa ve kiralamaya çıkacak. Milli Emlak Şefliği aracılığıyla yapılacak olan ihale, arsa detay ve usullerin detayları haberimizde.

Kaymakamlıktan Malatya'da 5 bin TL'ye satılık arsa!

Arsa satışına dair yayınlanan ilan!

  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR(Malatya İli/Hekimhan İlçesi)


SIRA NO

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)
   
Fiili Durumu

Tahmin Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati
1 Başkınık Ham Toprak 101 1195 2.070,61     İşgalli ₺104.000,00 ₺10.400,00 29.04.2024 10:00
2 Çimenlik Ham Toprak 101 77 1.718,11     Boş ₺69.000,00 ₺6.900,00 29.04.2024 10:15
3 Dursunlu Tarla 149 130 5.431,01     Boş ₺217.500,00 ₺21.750,00 29.04.2024 10:30
4 Hacılar Tarla 130 4 2.612,75     Boş ₺78.500,00 ₺7.850,00 29.04.2024 10:45
5 Hacılar Tarla 108 48 3.653,19     Boş ₺110.000,00 ₺11.000,00 29.04.2024 11:00
6 Hacılar Tarla 108 49 2.317,34     Boş ₺70.000,00 ₺7.000,00 29.04.2024 11:15
7 Hacılar Ham Toprak 106 981 6.163,73     Boş ₺370.000,00 ₺37.000,00 29.04.2024 11:30
8 Hacılar Tarla 108 50 1.721,23     Boş ₺34.500,00 ₺3.450,00 29.04.2024 11:45
9 Hacılar Tarla 130 5 1.623,60     Boş ₺49.000,00 ₺4.900,00 29.04.2024 12:00
10 Hacılar Betonarme ev ve bahçesi 152 5 503,26     İşgalli ₺40.500,00 ₺4.050,00 29.04.2024 13.15
11 İğdir Ham Toprak 157 32 2.037,20     İşgalli ₺168.000,00 ₺16.800,00 29.04.2024 13:30
12 İğdir Ham Toprak 113 13 1.555,17     Boş ₺124.000,00 ₺12.400,00 29.04.2024 13:45
13 İğdir Ham Toprak 149 9 535,08     Boş ₺27.000,00 ₺2.700,00 29.04.2024 14:00
14 İğdir Ham Toprak 165 1 688,10     Boş ₺34.500,00 ₺3.450,00 29.04.2024 14:15
15 İğdir Ham Toprak 187 3 8.189,06     Boş ₺287.000,00 ₺28.700,00 29.04.2024 14:30
16 İğdir Ham Toprak 157 33 652,09     Boş ₺52.500,00 ₺5.250,00 29.04.2024 14:45
17 İğdir Ham Toprak 162 1 1.412,66     İşgalli ₺46.000,00 ₺4.600,00 29.04.2024 15:00
18 Sarıkız Ham Toprak 127 147 10.872,37     İşgalli ₺218.000,00 ₺21.800,00 30.04.2024 10:00
19 Sarıkız Tarla 218 5 5.124,11     İşgalli ₺205.000,00 ₺20.500,00 30.04.2024 10:15
20 Sarıkız Tarla 112 117 7.169,98     Boş ₺179.500,00 ₺17.950,00 30.04.2024 10:30
21 Sarıkız Tarla 130 9 4.228,90     Boş ₺127.000,00 ₺12.700,00 30.04.2024 10:45
22 Sarıkız Ham Toprak 223 4 8.679,71     Boş ₺260.500,00 ₺26.050,00 30.04.2024 11:00
23 Sarıkız Ham Toprak 126 53 12.143,74     Boş ₺244.000,00 ₺24.400,00 30.04.2024 11:15
24 Sarıkız Ham Toprak - 2985 1.223,21     Boş ₺61.160,55 ₺6.116,06 30.04.2024 11:30
25 Yayladamı Ham Toprak 186 45 3.404,16     Boş ₺51.100,00 ₺5.110,00 30.04.2024 11:45
26 Yayladamı Tarla 186 43 4.340,05     Boş ₺130.201,50 ₺13.020,15 30.04.2024 12:00
27 Karslılar Ham Toprak 102 76 6.121,96     İşgalli ₺184.000,00 ₺18.400,00 30.04.2024 13:15

 KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR(Malatya İli/Hekimhan İlçesi)


SIRA NO

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)
     
Fiili Durumu

İlk Yıl Tahmini Bedel (TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL)
İhale Tarihi

İhale Saati

1

Güzelyurt
Ham Toprak
443 194 4.631,58       İşgalli ₺2.450,00 ₺490,00 30.04.2024 13:30

2

Güzelyurt Ham Toprak 422 775 13.263,50       İşgalli ₺9.950,00
₺1.990,00
 
30.04.2024 13:45

3

Köprülü Mehmetpaşa Ham Toprak 1004 21 3.618,95      

Boş

₺1.500,00


₺300,00
 

30.04.2024 14:00

4

Köprülü Mehmetpaşa Ham Toprak 1004 20 14.159,69       Boş ₺4.250,00
₺850,00
 
30.04.2024 14:15

5

Köprülü Mehmetpaşa Ham Toprak 1004 19 8.848,18       Boş ₺3.350,00
₺670,00
 
30.04.2024 14:30

6

Kurşunlu Tarla 115 17 48.116,18       Boş ₺36.100,00
₺7.220,00
 
30.04.2024 14:45

1-Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı(27 adet) ve kiralanması(6 adet) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Hekimhan Milli Emlak Şefliği(Hekimhan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Hekimhan/MALATYA) odasında ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı satış/kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı makbuzunu(Banka hesabına yatırılmış ise Hekimhan Malmüdürlüğü/Muhasebe biriminden alınacak imzalı-onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ibrazı) en geç ihale saatinde önce Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli Hekimhan Malmüdürlüğünün veznesine yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)(İdaremizden de temin edilebilir),

c)  Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihale yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-Şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Hekimhan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinde önce Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve ihalenin üzerlerinde kalması halinde ihale iptal edilecektir.

7-4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.

8- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunu 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.

10-İhaleye ilişkin Hekimhan Milli Emlak Şefliğinden bilgi alınabilir.
İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr, Kaymakamlığımızın http://www.hekimhan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR.