Kamp hizmet alım işi

Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 Yılı 37 Dönem Deniz ve Doğa Kampları Hizmet Alım İşini açık ihale usulü ile ihale edeceğini açıkladı.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

                  2024 YILI 37 DÖNEM DENİZ VE DOĞA KAMPLARI HİZMET ALIM İŞİ  
MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ  
2024 Yılı 37 Dönem Deniz ve Doğa Kampları Hizmet Alım İşi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/579803

1-İdarenin

a) Adı: MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: ÖZALPER MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:3/3 YEŞİLYURT YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası: 4223237961 – 4223231368

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 2024 Yılı 37 Dönem Deniz ve Doğa Kampları Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 24 Haziran - 23 Eylül 2024 41 kalemlik Organizasyon hizmet alım işi (Gençlik Kamplarına Katılacak Gençlerin Kamp Merkezlerine 41 Kalemden Oluşan Gidiş-Dönüş Ulaşımları, Katılımcılara ve Görevlilere (Refakatçılara) Seyahat Sağlık Sigortası Yapılması, Kumanya, Kahvaltı ve Yemek Verilmesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:3/3 Yeşilyurt /Malatya Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 24.06.2024, işin bitiş tarihi 23.09.2024

d) İşe başlama tarihi: 24.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:3/3 Yeşilyurt /Malatya - Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki Belgeleri Tek ortağın sunması yeterlidir. Seyahat Acentası İşletme İzin Belgesi TURSAB Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektörde Her türlü gezi veya organizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

  • Basın No: ILN02026905