İsale hattı inşaatı yapım işi

Malatya İli Kuluncak İlçesi sarıca isale hattı inşaatı yapım işi, açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

MALATYA İLİ KULUNCAK İLÇESİ SARICA İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MALATYA İLİ KULUNCAK İLÇESİ SARICA İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/852047
1-İdarenin
a) Adı : MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 44190 YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 4223777400 - ...
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : MALATYA İLİ KULUNCAK İLÇESİ SARICA İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : L=40800 m içmesuyu hattı ve 1 adet V=30 m3 lük Biriktirme ve Terfi Deposu, 1 adet Kaptaj, Sanat Yapıları, Mekanik, Elektrik İşlerinin Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya İli Kuluncak İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü İhale İşleri Müdürlüğü 143 Nolu İhale Toplantı salonu. İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt//MALATYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler.

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 tarih ve 30453 – M(son)  sayılı  resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde   iş deneyiminde Değerlendirilecek  Benzer İşlere  Dair Tebliğde yer alan  “A/IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ” veya  ''A/Ill GRUP BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ'' grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir. A/III grubu işler:

1)Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri

2) Su isale hatları,

A/IV Grubu işler:

1) Kanalizasyon  şebekeleri,

2)Yağmur suyu şebekeleri,

3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4) Mikrotünel işleri,

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması AsgariOran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Dış Çapı 200 mm Çelik Boru İçerisinde, Ø110 PE Borunun Askıda Köprü Geçişi Yapılması(Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,104% 0,156% 0,5
Dış Çapı 500 mm Çelik Boru İçerisinde, Ø400 PE Borunun Askıda Köprü Geçişi Yapılması(Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,358% 0,537% 0,5
Dış Çapı 500 mm Çelik Boru İçerisinde, Ø450 PE Borunun Askıda Köprü Geçişi Yapılması(Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,135% 0,202% 0,5
DY-1 (V=30m³) B.A.G Biriktirme Deposu ve Terfi Odası Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) (Klor Binası Hariç) 0,242% 0,362% 0,5
Depo Elektrik İşleri ( AG Ölçü-Dağıtım-MCC Panosu, RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Paratoner Tesisatıı, Bina iç tesisatı) 0,69% 1,034% 0,5
Dış Çapı 500 mm Çelik Boru İçerisinde, Ø450 PE Borunun Dere Geçişinin ve Beton Korumasının Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,162% 0,243% 0,5
Debimetre Odası İnşaat İşleri Keşfi(İç Ölçüleri 180cm-200cm)(Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,13% 0,195% 0,5
Debimetre Odası İnşaat İşleri Keşfi(İç Ölçüleri 200cm-375cm)(Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,166% 0,249% 0,5
Boru Hattı Üzerine Beton Dolgu Tutucu Duvar İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,009% 0,014% 0,5
Debimetre Odaları ve Depolara Enerji Temini ve ENH İşleri(İşçiilik ve Nakliye Dahil) 0,133% 0,2% 0,5
Ø110 PE 100 PN10 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Geri Dolgu Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil 0,084% 0,126% 0,5
Ø110 PE 100 PN16 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Stabilize Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 0,289% 0,434% 0,5
Ø140 PE 100 PN10 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Geri Dolgu Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 0,029% 0,043% 0,5
Ø400 PE 100 PN10 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Stabilize Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 8,492% 12,739% 2,5
Ø400 PE 100 PN16 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Geri Dolgu Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 1,712% 2,567% 0,5
Ø400 PE 100 PN16 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Stabilize Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 21,545% 29,149% 7,5
Ø450 PE 100 PN10 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Geri Dolgu Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 21,062% 28,496% 7,5
Ø450 PE 100 PN10 Boru İle İçmesuyu Hattının Mahal Listesine Göre İksalı veya Şevli Kazı ile Döşenmesi (Stabilize Malzeme İle Dolgulu )( Nakliye Ve İşçilik Dahil) 17,809% 24,094% 5
Kaptaj Yapısı İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 1,516% 2,274% 0,5
BRANŞMAN ODASI (SOFULAR) 0,074% 0,11% 0,5
DN350 DEBİMETRE MEKANİK İŞLER 0,148% 0,222% 0,5
DN400 DEBİMETRE MEKANİK İŞLER 0,174% 0,261% 0,5
DN100 DEBİMETRE ODASI MEKANİK İŞLER 0,103% 0,155% 0,5
30 m3 biriktirme mekanik işler (terfili) 0,123% 0,185% 0,5
BRANŞMAN ODASI (BICIR, ALVAR) 0,14% 0,209% 0,5
KAPTAJ ODASI MEKANİK İŞLER 0,108% 0,163% 0,5
DN 400 HAT KESME VANASI MEKANİK İŞLER 0,235% 0,352% 0,5
DN80 VANTUZ ODASI MEKANİK İŞLER 0,929% 1,394% 0,5
DN100 VANTUZ ODASI MEKANİK İŞLER 0,776% 1,163% 0,5
DN80 TAHLİYE ODASI MEKANİK İŞLER 0,021% 0,031% 0,5
DN 100 TAHLİYE ODASI MEKANİK İŞLER 0,782% 1,172% 0,5
DN150 TAHLİYE ODASI MEKANİK İŞLER 0,835% 1,253% 0,5
Çelik Palplanş İksa Profilinin Kaptaj Bölgesinde Her Türlü Zemine Çakılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,096% 0,144% 0,5
Sayısal İşletme Planı Hazırlanması 0,247% 0,371% 0,5
Tahliye Odası İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 1,117% 1,675% 0,5
Tespit Kitlesi İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,548% 0,821% 0,5
Vana ve Branşman Odası İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,307% 0,461% 0,5
Vantuz Odası İnşaat İşlerinin Yapılması (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil) 0,981% 1,472% 0,5
Dış Çapı 500 mm Çelik Boru İçerisinde, Ø450 PE Borunun Yatay Delgi Yöntemi İle Zemin Altından Geçirilmesi (Kazı,Dolgu,İşçilik ve Nakliye Dahil)   1,143% 1,715% 0,5

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; Yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısı; 1,00 olarak belirlenmiştir.

  • Basın No: ILN02057865
Metni Kaydır