Araç kiralama hizmeti alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir MYO En Az 17 Kişilik Araç İle Personel Servisi Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini açıkladı.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir MYO En Az 17 Kişilik Araç İle Personel Servisi Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/392870
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Boran Mah. Kırkgöz Cad. No:82/B 44210 BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 04228461255 - 0422 8461225
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir MYO En Az 17 Kişilik Araç İle Personel Servisi Kiralama İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet en az 17 kişilik Midibüs için toplam 504 sefer yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya Arapgir İlçesi Şehir Merkezi ile Arapgir MYO Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.05.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 02.05.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya Turgut Özal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan "S Taşıt Kartı" zorunlu olup, istekliler bu belgeye sözleşmeye gelirken sözleşme yapma aşamasında idareye ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
   
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

  • Basın No: ILN02007935