Akaryakıt satın alınacak

Darende Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, açık ihale usulü ile 250.000 litre motorin satın alacağını bildirdi.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DARENDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MOTORİN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1283566
1-İdarenin
a) Adı : DARENDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HEYİKETEĞİ MAHALLESİ SOMUNCUBABA BULVARI 88 44700 DARENDE/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 4226152501 - 4226152508
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MOTORİN
b) Niteliği, türü ve miktarı : 250.000 Litre Motorin Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi Belediye Şantiyesinde bulunan yakıt tankına
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihini takip eden 365 gün içerisinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Darende Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli ''Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge

b) istekli bir ''Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi'' ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş '' Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama  kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi

c) istekliye Enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonu Bayilik Belgesi

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediyeden iş yeri açma ve izin belgesi. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

  • Basın No: ILN01931749