1 kademe seperatör filtre elemanı alımı

MSB Ant Doğu Bölge Müdürlüğü, açık ihale usulü ile ihale 1 kademe seperatör (koalesör) filtre elemanı alımı yapacağını açıkladı.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

1 KADEME SEPERATÖR (KOALESÖR) FİLTRE ELEMANI ALIMI
MSB ANT DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Kademe Seperatör (Koalesör) Filtre Elemanı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2024/119439
1-İdarenin
a) Adı: MSB ANT DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Karakavak Mah. Turgut Özal Bulvarı No:133 YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası: 4222382704 - 4222383106
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: 1 Kademe Seperatör (Koalesör) Filtre Elemanı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 156 ADET FAUDİ D.1-842 SERİ NUMARALI SEPERATÖR FİLTRE ELEMANI ALIMI İLE 5 ADET WARNER LEVİS I64487TB SERİ NUMARALI SEPERATÖR FİLTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: MSB ANT Doğu Bölge Müdürlüğü / Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:133 Yeşilyurt/MALATYA
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi: İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı gündür.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 08.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): MSB ANT Doğu Bölge Müdürlüğü (Eğitim Salonu) Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:133 Yeşilyurt/MALATYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

  • Basın No: ILN01979473